Budowanie pewności siebie

Układ odpornościowy świadomości – budowanie pewności siebie

„Doszliśmy do momentu w historii, w którym wysoka samoocena, zawsze będąca ważną potrzebą psychiczną, stała się również istotna potrzebą ekonomiczną – cechą niezbędną do adaptacji do coraz bardziej złożonego, pełnego wyzwań i konkurencji świata” Nathaniel Branden

Warsztaty rozwojowe dla zespołów

Cel: Warsztaty doskonalące umiejętności intrapersonalne, ukierunkowane są na pracę nad analizą własnych zachowań, wzmacnianiem zaufania do siebie, a także pogłębienia wiedzy na temat indywidualnych czynników motywacyjnych. Budowaniem odpowiedzialności i samoświadomości za efekty realizowanych zadań. Uczestnicy na nowo definiują swoje mocne strony, poszerzają własną perspektywę w spojrzeniu na wykonywane na co dzień działania, sami wyznaczają kolejne cele związane z pełnionym stanowiskiem, aktywnie biorą odpowiedzialność za efekty swojej pracy i współpracę z zespołem.

Korzyści:

✓ Wzrost odpowiedzialności za działania, uzyskiwanie efekty; większa pewność siebie.

✓ Samoświadomość własnych postaw i zachowań oraz ich wpływu na otoczenie.

✓ Lepsze relacje z innymi m.in. dzięki pogłębieniu asertywności, umiejętności

komunikowania z innymi w zdrowy i skuteczny sposób.

✓ Zdefiniowanie indywidualnych elementów wpływających na motywację.

✓ Wiedza na temat metod skutecznego zarządzania sobą, planowania, wyznaczania

celów i ich skutecznej realizacji.

✓ Spokojniejeszy start w nową rzeczywistość zawodową, nowe spojrzenie na siebie i organizację.

Serdecznie zapraszam,

Marta Kustosz

Czas trwania: 1 dzień – 8 godzin

80% ćwiczenia, 20% wiedzy teoretycznej

Uczestnicy: od 5 do 12 osób

Miejsce: wskazane przez Zleceniodawcę

Termin: do ustalenia.

Mail: marta@praktykazmian.pl